Κυριακή, 3 Ιουλίου, 2022 - 08:55

Το Έθνος σύσσωμον

Τον πόλεμον αυτόν δεν τον εζητήσαμεν, δεν τον προκαλέσαμεν, δεν τον ηθελήσαμεν. Μας επεβλήθη. Μας επεβλήθη κατά τον χυδαιότερον, κατά τον σκαιότερον τρόπον. Άμα έμειναν οι προπηλακισμοί αναπάντητοι, άμα ηκούσθησαν με σιωπηλήν απάθειαν αι προκλήσεις, άμα κατεβλήθη προσπάθεια όπως αγνοηθή και αυτή η ταυτότης  των γενναίων οι οποίοι έπνιξαν ηγκυροβολημένην την “Ελλην”, εις το τέλος, επειδή φόβος υπήρχε μη αι ύβρεις, αι συκοφαντίαι και οι πνιγμοί δεν χρησιμεύσουν και δεν γίνη ο πόλεμος, κατέφθασε χθες ο κ. Γκράτσι εις τον οίκον του Πρωθυπουργού της Ελλάδος , εις τας τρεις το πρωί, και του εζήτησε, προχείρως, την άδειαν να μας καταλάβη. Την άδειαν να καταλάβη την Κέρκυραν, την Ήπειρον, την Κρήτην, τον Πειραιά, κάτι “στρατηγικά σημεία”, χρήσιμα εις τους Ιταλούς. Και όταν και εις αυτόν το αυθάδες αιτημά του δεν εδόθη αμέσως απάντησις, αμέσως εδήλωσεν ότι μετά ώρας τρεις οι Ιταλοί θα εισέβαλλον εις το εδαφός μας.

-Τότε αποτελεί κήρυξιν πολέμου το διαβημά σας;

Ο πρεσβευτής δεν απάντησεν, αλλά περί τα εξημερώματα – μετά ώρας όχι κάν τρείς αλλά δύο- απήντησαν από ξηράς και αέρος οι Ιταλοί. Επάνω, δια των συνόρων της υποδούλου των Αλβανίας, επεχείρησαν να προσβάλλουν τας θέσεις μας. Εδώ, έφθασαν με τα αεροπλάνα των και τας βόμβας των και εκτύπησαν τας Πάτρας, την Κόρινθον, το Τατόι. Διατί;….. Διότι κατά βάθος είναι μωροί. Διότι, έχοντες ανάγκην να νικήσουν εις αυτόν  τουλάχιστον τον πόλεμον κάτι, επίστευσαν ότι εδώ, εις την Ελλάδα, θα τους δοθή η εύκολος νίκη, και ότι εδώ θα συναντήσουν ανθρώπους οι οποίοι θα τακοποιήσουν με τους αριθμούς την τιμήν των και θα μετρήσουν τα όσα έχουν πυροβόλα και αεροπλάνα και άρματα μάχης, και, άμα πεισθούν ότι δεν έχουν ουδέ το δέκατον εκείνων τα οποία διαθέτουν οι Ιταλοί, θα παραδώσουν την γην των εις τους στρατούς των αμαχητί και αμαχητί τας παρειάς των εις τους κολάφους των.

Αλλά διατί πριν εδώ κινηθή προς τον πρωθυπουργικόν οίκον ο φαιδρότατος αντιπρόσωπός των και κινηθή εκεί εις την Ήπειρον ο στρατός των, δεν έρριπτον έν πρόχειρον βλέμμα εις την Ελληνικήν Ιστορίαν;….. Πότε η Ελλάς παρεδόθη αμαχητί; Πότε ενικήθη πριν ποτίση το χώμα της με την τελευταίαν ρανίδα του αιματός της; Εις ποίαν στιγμήν έκαμε λογαριασμούς των δυναμεών της προς τας δυνάμεις του αντιπάλου της, δια να μάθη έπειτα αν έχει την δυνατότητα να υπερασπίση την τιμήν της; Κράτος μικρόν με ιστορίαν μεγίστην, μήτηρ θηλάσασα την υφήλιον, φάρος λαμπροτάτου φωτός, η Ελλάς, καταυγάσασα τους αιώνας, έδωσεν εις όλην την ανθρωπότητα όχι μόνον την ζωήν, το φως, τον πολιτισμόν, τα γράμματα και τας τέχνας, αλλά και το παράδειγμα της αυτοθυσίας και του ηρωισμού, την Σαλαμίνα, τας Θερμοπύλας, το Ζάλογγον, το Σούλι, το Μεσολόγγι….

Κληρονόμοι πλούτου τόσον μεγάλου, βαρείς από τον φόρτον τόσων θρύλων και τόσων παραδόσεων, πώς μας εφαντάσθησαν τώρα κύπτοντας εμπρός εις τα κατάστιχα των πετρελαίων και της βενζίνης και των μηχανοκίνητων μονάδων και αποφασίζοντας να παραδώσωμεν την ιστορίαν μας εις τους αριθμούς και εις τα πετρέλαια την τιμήν μας….

Θα αποθάνωμεν όλοι. Χωρίς να πρέπη, χωρίς να το θέλωμεν. Διότι όταν ο πόλεμος εξερράγη, όταν οι ισχυροί συνεπλάκησαν, προσεπαθήσαμεν παντί τρόπω να έχωμεν την πτωχήν μας ευτυχίαν εις μίαν γωνίαν απυρόβλητον και τιμίαν. Δεν είχομεν εχθρότητας, δεν είχομεν μίση. Ηθελήσαμεν να μείνωμεν έξω του αγώνος των άλλων , επιβάλλοντες σιωπήν και εις αυτούς τους παλμούς της καρδιάς μας. Δεν προεκαλέσαμεν κανένα, δεν ηπατήσαμεν κανένα, δεν ηθελήσαμεν ουδέ στόχοι υπονοιών να υπάρξωμεν απέναντι ουδενός. Αλλ΄ άλλως έδοξεν εις την Μοίραν και εις τους αιωνίους Βρούτους αυτής της γης. Εκεί εις την γωνίαν όπου ηλπίζαμεν ότι δεν θα μας φθάσουν αι σφαίραι και τα θραύσματα των οβίδων, παρουσιάσθη εξαφνικά το στιλέτον. Θα το υποδεχθώμεν – το υποδέχθημεν ήδη – με το μέτωπον υψηλά, με το στήθος προτεταμένον, με τας χείρας ενόπλους , με κάτι ανώτερον από τον χάλυβα, τα αεροπλάνα και το πετρέλαιον: με το θάρρος και με τα πτερά  της ψυχής. Θα αποθάνωμεν όλοι, χωρίς να πρέπη και χωρίς να το θέλωμεν. Και αν οι Ιταλοί κατορθώσουν να νικήσουν ένα λαόν ο οποίος έχει αποφασίσει να αποθάνη, έ, τότε θα είναι η από αιώνων πρώτη μεγάλη και παράδοξος νίκην των. Αλλ΄αυτό δεν θα συμβή. Η Ελλάς θα νικήση, θα νικήση η αυτοθυσία, το θάρρος, η Ιδέα – και το στιλέτον θα ητηθή.

Γ.Βλάχος
 

*Φωτό: Το ιστορικό άρθρο "το Στιλέτον", του Γ.Βλάχου, στην εφημερίδα "Καθημερινή"